דף נופל

רב טוראי
שלמה בן-נפתלי (רוסבך)

בן לאה ונפתלי

נפל ביום כ"ט באייר תש"ח (07.06.1948)
בן 26 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין עין החורשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page