דף נופל

טוראי
אברהם-חיים גרובר

בן יהודית ושלום

נפל ביום כ"ז באייר תש"ח (05.06.1948)
בן 24 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page