דף נופל

טוראי
אריה וודבוז

בן רבקה ושלמה

נפל ביום י"ד בטבת תש"ח (27.12.1947)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page