דף נופל

סמל
אריה וורם

בן טובה ומנשה

נפל ביום ט"ז בתשרי תש"ט (19.10.1948)
בן 29 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page