דף נופל

רב סרן
שמחה וילניץ

בן אלישבע ומיכאל

נפל ביום א' באדר תש"ט (02.03.1949)
בן ½31 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page