דף נופל

טוראי
יצחק (אמריי) וייס

בן מרים ומשה

נפל ביום ט"ז באב תש"ח (21.08.1948)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page