דף נופל

טוראי
חיים ויסזנד

בן צביה ואברהם

נפל ביום י"ט בכסלו תש"ט (21.12.1948)
בן ½27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page