דף נופל

טוראי
יעקב לדנהיים

בן לאה ומשה

נפל ביום י"א באדר ב' תש"ח (22.03.1948)
בן 27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין המעפילכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page