דף נופל

טוראי
דוד (דודי) ליבוביץ

בן חיה ומשה

נפל ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948)
בן 22 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין גבעת חיים מאוחדכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page