דף נופל

סמל
יעקב פיינבוך

בן שרה ושמואל-משה

נפל ביום כ"ח באייר תש"ח (06.06.1948)
בן 27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page