דף נופל

טוראי
צבי פיינשטיין

בן חנה ויעקב

נפל ביום ד' באייר תש"ח (13.05.1948)
בן ½21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין תל יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page