דף נופל

סגן
מיכאל פרנקל

בן מרתה וזיגפריד

נפל ביום א' בחשון תש"ט (03.11.1948)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page