דף נופל

טוראי
מאיר קופר

בן גילה ויעקב

נפל ביום א' באייר תש"ח (10.05.1948)
בן ½22 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת הכובשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page