דף נופל

רב טוראי
יגאל (קושי) קישיצקי

בן חנה ויואל

נפל ביום כ"ג באדר א' תש"ח (04.03.1948)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין חדרה-ישןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page