דף נופל

טוראי
משה קליין

בן מרים ווולף

נפל ביום כ"ה בתשרי תש"ט (28.10.1948)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי עפולהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page