דף נופל

טוראי
שמואל (הרמתי) רובינוביץ

בן בלהה ואליעזר

נפל ביום ז' באייר תש"ח (16.05.1948)
בן 37 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת הכובשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page