דף נופל

טוראי
שבתאי רוח

בן שרה ויהודה

נפל ביום כ"ג באלול תש"ח (27.09.1948)
בן ½26 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page