דף נופל

טוראי
אשר ריין

בן בתיה ושאול

נפל ביום כ"ז באייר תש"ח (04.06.1948)
בן 18 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page