דף נופל

טוראי
יהושע בראון

בן הנדל ושמואל

נפל ביום ד' בניסן תש"ח (13.04.1948)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי עפולהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page