דף נופל

טוראי
מרדכי (מוטקה) קרמן

בן מנוחה ויוסף

נפל ביום י"ג בניסן תש"ח (22.04.1948)
בן ½19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page