דף נופל

סרן
דוד (דב) שורצברג

בן שושנה ודב

נפל ביום כ"ט באדר תשל"ד (23.03.1974)
בן 50 בנופלו

טכנולוגיה ואחזקה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page