דף נופל


אליהו ריבויד

בן מרים ומרדכי

נפל ביום כ"ט בתמוז תשכ"ט (15.07.1969)


נקבר בחלקה אזרחית

מקום מנוחתו
(המיקום המדויק של הקבר אינו ברשומות)כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page