דף נופל

רב טוראי
ידיד שוחט

בן אירן וחגי

נפל ביום כ"ד בניסן תשל"ד (16.04.1974)
בן 20 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page