דף נופל

רב טוראי
דניאל (דני) רמתי ג'בלי

בן יהודית ושלמה

נפל ביום י"ח בניסן תשל"ה (30.03.1975)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רעננהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page