דף נופל

רב טוראי
יובל שלום

בן שרה ומאיר

נפל ביום א' באב תשל"ח (04.08.1978)
בן 20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page