דף נופל


יגאל ניר

בן יהודית ויוסף

נפטר לאחר השירות
ג' באייר תשמ"ב (26.04.1982)
מקום מנוחתו
בית העלמין קרית ביאליקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page