דף נופל

טוראי
אהרן (ארי) ויס

בן יפה ומשה

נפל ביום כ"ו בטבת תש"ח (08.01.1948)
בן 23 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page