דף נופל

טוראי
מאיר בונדי

בן סרפינה וסלומון

נפל ביום ג' באדר ב' תש"ח (14.03.1948)
בן 25 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רביביםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page