דף נופל

טוראי
אברהם גלותמן

בן שפרה ודב

נפל ביום ט"ז באדר תרצ"ו (10.03.1936)
בן 41 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page