דף נופל

סגן
אשר פורת פורטמן

בן אסתר ואברהם

נפל ביום י' בתמוז תשט"ז (19.06.1956)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page