דף נופל

טוראי
אברהם שמעונוביץ

בן רבקה ועזריאל

נפל ביום כ"ה באייר תש"ח (03.06.1948)
בן 18 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page