דף נופל

אלוף משנה
שמואל גלינקא

בן לאה וחיים

נפל ביום כ"ז בחשון תשי"ז (01.11.1956)
בן 29 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page