דף נופל

סגן
נחשון גל

בן בלימה ויעקב

נפל ביום כ"ה בתשרי תשכ"א (16.10.1960)
בן 20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין גתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page