דף נופל

טוראי
מרדכי ויינרמן

בן מלכה ודויד

נפל ביום ה' בתמוז תש"ח (12.07.1948)
בן 27 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נגבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page