דף נופל

טוראי
יוסף (יוסי) כפרי דורפמן

בן מתילדה ומרדכי

נפל ביום י"ד בתשרי תשכ"ה (20.09.1964)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page