דף נופל

סגן
מלאכי (לכי) אוליצקי

בן שרה ומשה

נפל ביום ט"ז בחשון תשכ"ב (26.10.1961)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page