דף נופל

טוראי
אליעזר וייל

בן רחלה ויוסף

נפל ביום ל' באדר א' תש"ח (11.03.1948)
בן 22 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין סנהדריהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page