דף נופל

סגן
עירא שמואלי

בן לאה ויעקב

נפל ביום כ"ג באייר תשט"ו (15.05.1955)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page