דף נופל

סגן
אליהו (סאמי) אברהם

בן מסעודה ונג'י

נפל ביום ל' בסיון תשכ"ב (01.07.1962)
בן 23 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page