דף נופל

טוראי
מרדכי (מרדושי) אדרי

בן אסתר ויחיא

נפל ביום כ"ו בטבת תשכ"ז (08.01.1967)
בן 20 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חדרהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page