דף נופל

טוראי
חנה גרדי

בת רבקה וזאב

נפלה ביום כ' בטבת תש"ח (02.01.1948)
בת 21 בנופלה

חיל רגלים

מקום מנוחתה
בית העלמין נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page