דף נופל

סגן
רמי זית וייסבוך

בן חיה ודוב

נפל ביום ה' באייר תשכ"ז (14.05.1967)
בן 27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page