דף נופל

רב סרן
אריה (אקי) בן-אור אורבך

בן אידה ויהושע

נפל ביום א' בסיון תשכ"ז (09.06.1967)
בן 29 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page