דף נופל

טוראי
ראובן (רובקה) טל

בן רות ויוסף

נפל ביום כ"ז באייר תשכ"ז (06.06.1967)
בן 35 בנופלו

פיקוד העורף

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מגידוכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page