דף נופל

רב טוראי
שמריהו ריביר

בן רוחמה ואליעזר

נפל ביום כ"ו באייר תשכ"ז (05.06.1967)
בן 29 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page