דף נופל

טוראי
אברהם מיצמכר

בן שיינדל ושלמה-חיים

נפל ביום י"ג בסיון תשכ"ז (21.06.1967)
בן 35 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין שדה יעקבכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page