דף נופל

טוראי
צבי בן-נתן נתנזון

בן שיינה ואברהם

נפל ביום כ"ח באייר תשכ"ז (07.06.1967)
בן 30 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין עין דורכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page