דף נופל

רב טוראי
אברהם רענן פרישר

בן רבקה וישראל

נפל ביום כ"ז באייר תשכ"ז (06.06.1967)
בן 24 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page