דף נופל

סגן
יעקב ברמן

בן רחל ומשה

נפל ביום ח' באלול תשכ"ו (24.08.1966)
בן 24 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין גתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page