דף נופל

רב סרן
דוד נבו

בן רבקה ויצחק

נפל ביום י"ח בחשון תשכ"ח (21.11.1967)
בן 28 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page